Årsmöte 2023

Datum: Måndagen den 24 april 2023
Plats: Stocksunds Scoutstuga, Stockbyvägen 10
Tid: 18:30

Är du intresserad av att gå med i styrelsen och påverka arbetet i föreningen? Ta kontakt med valberedningen. Det är kul att sitta i styrelsen. Det är mycket som händer och alltid spännande projekt att delta i.

Här kan du läsa föreningens årsredovisning för 2022. En officiell kallelse för årsmötet kommer skickas ut per mail.

Vägbeskrivning

Följ Stockholmsvägen förbi Lidl i cirka 10 minuter. Du ser scoutstugan på din vänstra sida när Cedergrenska parken är på din högra sida. 

Aktuella dokument

Du hittar dokumenten under menyn “Dokumenthanterare” och därefter undermenyn “Stämman och Årsredovisning”. Styrelsen kommer lämna ett fåtal exemplar utanför föreningslokalen i port 25 på våning två.

Inga papper kommer att delas ut på stämman, ta med ditt eget exemplar. 

Omröstning

Viktigt att komma i tid om du vill vara med och rösta! Kommer du efter mötets början får du ej ingå i röstlängden. Observera: Du som ej vill eller kan delta kan lämna röst via Ombud. Se motioner och dagordning.

Förslag till dagordning

 • §1 Stämmans öppnande
 • §2 Val av stämmoordförande
 • §3 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
 • §4 Godkännande av dagordningen  
 • §5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 • §6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 • §7 Fastställande av röstlängd
 • §8 Föredragning av styrelsens årsredovisning
 • §9 Föredragning av revisorns berättelse
 • §10 Fastställande av resultat- och balansräkning
 • §11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna
 • §12 Beslut om resultatdisposition
 • §13 Beslut om arvode till styrelseledamöter, valberedning och revisorer
 • §14 Val av styrelseledamöter och suppleanter
 • §15 Val av revisorer och revisorssuppleant
 • §16 Val av valberedning
 • §17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmäld motion.
 • §18 Stämmans avslutande

Efter stämmans avslutande så kommer det finnas möjlighet att ställa frågor till styrelsen om till exempel stambyte eller annat som är av allmänt intresse.