Kallelse till årsstämma

Datum: Onsdagen den 27 april 2022

Plats: Stocksunds Scoutstuga, Stockbyvägen 10

Tid: 18:30

Vägbeskrivning

Följ Stockholmsvägen förbi Lidl i cirka 10 minuter. Du ser scoutstugan på din vänstra sida när Cedergrenska parken är på din högra sida. 

Transport för dig som behöver hjälp
Klockan 17:45 går det en bil till årsmötet för dig som har svårt att själv ta dig till scoutstugan. Samlingsplats på vändplanen.

Aktuella dokument

Årsredovisning och övriga dokument kommer vara tillgängliga senast den 20 april på intranätet Nabo (www.nabo.se). Du hittar dokumenten under menyn “Dokumenthanterare” och därefter undermenyn “Stämman och Årsredovisning”. Styrelsen kommer lämna ett fåtal exemplar utanför föreningslokalen i port 25 på våning två.

Inga papper kommer att delas ut på stämman, ta med ditt eget exemplar. 

Omröstning

Viktigt att komma i tid om du vill vara med och rösta! Kommer du efter mötets början får du ej ingå i röstlängden. Observera: Du som ej vill eller kan delta kan lämna röst via Ombud. Se motioner och dagordning.

Förslag till dagordning

 • §1 Stämmans öppnande
 • §2 Val av stämmoordförande
 • §3 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
 • §4 Godkännande av dagordningen  
 • §5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 • §6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 • §7 Fastställande av röstlängd
 • §8 Föredragning av styrelsens årsredovisning
 • §9 Föredragning av revisorns berättelse
 • §10 Fastställande av resultat- och balansräkning
 • §11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna
 • §12 Beslut om resultatdisposition
 • §13 Beslut om arvode till styrelseledamöter, valberedning och revisorer
 • §14 Val av styrelseledamöter och suppleanter
 • §15 Val av revisorer och revisorssuppleant
 • §16 Val av valberedning
 • §17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmäld motion.
  • Motion angående fördelning av kostnader från anpassning av el-centraler.
 • §18 Stämmans avslutande

Efter stämmans avslutande så kommer det finnas möjlighet att ställa frågor till styrelsen om till exempel stambyte eller annat som är av allmänt intresse.


Styrelsens motion till årsmötet

Finansiering av el-centralers korrigering

Under stambytesprojektet har det framkommit att lägenheternas säkringscentraler som sitter i hallen behöver korrigeras. De är inte tillräckligt förberedda för att hantera de nya stigarledningar som dras från undercentralen i källaren fram till lägenheterna. 

Vissa lägenheter har för få kopplingsplintar för att ansluta el-anslutningar på ett korrekt sätt. Det finns exempel på att installatören använt samma kopplingsplint för två anslutningar, vilket inte är enligt reglerna.

Kostnaden för att åtgärda detta är per lägenhet: 

 • 662 kr inkl. moms för korrekt anslutning till stigarledningen för alla lägenheter.
 • 949 kr inkl. moms för utbyggnad av säkringscentral. Utbyggnaden kommer endast beröra de lägenheter där centralen ej är korrekt utförd.

För vissa lägenheter kommer kostnaden bli 662 kr och för vissa lägenheter kommer kostnaden bli 949 + 662 = 1 611 kr.

Lokala säkringscentraler är enligt föreningens stadgar (§ 24) medlemmens ansvar och styrelsen anser därmed att det är korrekt att ta ut ovan nämnda kostnad från varje medlem. 

Det finns dock möjligheten att föreningen skulle ta hela kostnaden. Det skulle fördyra projektet och tillsammans med eventuella oväntade kostnader ge ökad risk att föreningen måste ta upp extra lån. Styrelsen vill därmed ge medlemmarna chansen att rösta om vilket alternativ som ska utföras.

Förslag till beslut

Styrelsen förslag är att ovan nämnda kostnad tas ut av varje medlem och att det sker vid en extra avisering med den vanliga månadsavgiften när stambytesprojektet är avslutat till sommaren 2023.