Årets stämma – 2 juni

Årsstämma
2 juni 2021 - 18:30
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Föreningen kommer att ha årsstämma den 2 juni kl 18.30 i Scoutstugan på Stockbyvägen 10 i Stocksund.

Du som är medlem i BRF Sjukhuset 3 är välkommen att delta och påverka. Under stämman kommer en ny styrelse att väljas, årsredovisningen kommer att granskas och eventuella motioner kan tas upp.

Årsredovisningen samt övriga dokument går att läsa på www.nabo.se. Logga in med ditt BankID. Det kommer inte att delas ut några papperskopior. Efter stämman kommer årsredovisningen att publiceras här på hemsidan.

Du som inte vill eller kan delta kan lämna röst via ombud. Kallelse finns uppsatt på anslagstavlan i alla portar.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna
 12. Beslut om resultatdisposition
 13. Beslut om arvode till styrelseledamöter och revisorer
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmäld motion.
 18. Stämmans avslutande

Efter stämmans avslutande så kommer det finnas möjlighet att ställa frågor till styrelsen om tex stambyte eller annat som är av allmänt intresse.