Dags att rösta om stambytet

Nu är röstningen genomförd. Tack till alla som deltog.

Underlag inför poströstning till BRF Sjukhuset 3 extra föreningsstämma den 17:e mars 2021. Extra föreningsstämma kommer att hållas för att rösta om det stambyte som styrelsen föreslår ska genomföras med start 2022.

Styrelsen i BRF Sjukhuset 3 har med anledning av ovanstående, beslutat att extra föreningsstämma ska genomföras med enbart poströstning för att minska risken för smittspridning av covid-19. Styrelsen har utifrån dagordningen till den extra föreningsstämman upprättat bifogade underlag för poströstning.

Styrelsen har kallat genom anslag i föreningens trapphus den 24 februari. Röstblankett och kallelse har även delats ut i medlemmars brevlåda samt skickats via epost. Dokumenten finns även på föreningens dokumentbank hos ekonomiska förvaltaren NABO.

Så lämnar du in din röst

Du kan rösta digital eller fysiskt med den röstsedel som du fått i brevlådan. Enligt föreningens stadgar kan endast en medlem per lägenhet rösta. Poströsten ska ha inkommit till föreningen senast den 17 mars kl 19:00.

Fysiskt
Poströsten ska lämnas eller postas till föreningens brevlåda
BRF Sjukhuset 3, Mörbylund 25, 2 trappor – 18230 Danderyd 

Digitalt
Ni kan också scanna in och skicka röstsedeln via epost till Info@brfsjukhuset3.se 

Godkänd röstsedel måste vara korrekt ifylld och signerad av medlem. Den som äger andel i föreningen den aktuella röstdagen har rätt att lämna röstsedel. Medlem som avgivit poströst förs in i röstlängden och ses som deltagande vid föreningsstämman.

Så avgörs poströstningen

 • 2/3 av rösterna måste säga JA till förslag 10a för att det skall gå igenom. 
 • 1/2 av rösterna måste säga JA till förslag 10b för att det skall gå igenom. 

Dagordningen på föreningsstämman

Punkt 9, 10a och 10b (markerade med orange färg) är föremål för poströstning. 

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
  Den i styrelsen utsedda ordföranden Anders Olsson kommer agera stämmoordförande.
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
  Stämmoordföranden anmäler Mikael Angelstam till protokollförare.
 4. Godkännande av röstlängd
  Medlem som avgivit giltig poströst upptas som deltagande i röstlängden.
 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma
  Styrelsen har beslutat att föreningsstämman ska hållas med enbart poströstning och att utomstående inte ska ha rätt att närvara.
 6. Godkännande av dagordning
  Styrelsen har i kallelsen bifogat dagordning.
 7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
  Styrelsen har utsett Laszlo Bartha och Camilla Brage att justera protokollet.
 8. Val av minst två rösträknare
  Styrelsen har utsett Ulla Bramberg och Anders Olsson att vara rösträknare.
 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
  Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske tidigast sex veckor före föreningsstämman och senast två veckor före föreningsstämman. Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning?
 10. Beslut
  • 10a Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att föreningen ges rätt att utföra de förändringar i bostadsrätterna som uppkommer med anledning av ny rördragning till badrum och kök. I samband med rörbytet kommer vissa förändringar inom lägenheten att uppkomma. Medlem skall lämna sitt samtycke till dessa förändringar. Förändringarna har redovisats tidigare i skriftlig medlemsinformation och på informationsmöten och öppet hus. Bifall till styrelsens förslag presenterat i punkt a.
  • 10b Styrelsen föreslår att stämman beslutar att föreningen övertar medlemmens underhållsansvar under ombyggnadstiden med anledning av arbeten redovisade i pkt 10a. Beslutet innebär att medlemmar godkänner att badrum byggs upp efter rörbytet. Bifall till styrelsens förslag presenterat i punkt b.?
 11. Föreningsstämmans avslutande